Logo
Vytisknout tuto stránku

Školní testování druhých cizích jazyků

Po roční přestávce zaviněné koronavirovou epidemií jsme se opět vrátili ke školnímu testování druhých cizích jazyků. V průběhu měsíce února proběhlo testování ve třech třídách osmiletého studijního oboru. Testování jazyků se v naší škole provádí s cílem zjistit, zda studenti po stanovené době dosahují příslušné jazykové úrovně dle Evropského referenčního rámce SERR (A1 – C2). Školní testování prověřuje dovednosti ve všech čtyřech oblastech: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, písemný projev a ústní projev. Jazykové dovednosti jsou prověřovány v písemné části, která se skládá z poslechu, čtení s porozuměním a písemného projevu na zadané téma. Ústní část se zaměřuje na mluvený projev, studenti si losují jedno téma z okruhů, které odpovídají jejich jazykové úrovni. Samotnému sdělení a komunikaci předchází přípravná fáze na potítku s cizojazyčným slovníkem, obrazovým materiálem či mapou.

Většina žáků vykázala vyrovnané výsledky ve všech dílčích částech. Nejlepších výsledků dosáhli žáci v porozumění psanému textu a poslechu. Mluvený projev a komunikační schopnosti byly ve všech třídách poměrně vyrovnané, na středně dobré úrovni.

Výsledky testování jsou v letošním roce o něco horší v porovnání s výsledky z minulých let. I zde se odráží to, že již prakticky třetí školní rok je výuka narušována různými opatřeními proti Covid-19 (karantény žáků nebo celých tříd, on-line výuka, hybridní výuka atd.). 

I přesto, že naše škola hned od prvního týdne těchto opatření přešla na jednotný a plnohodnotný systém výuky pomocí videokonferencí Teams, je s odstupem času nutné konstatovat, že tento způsob výuky nemůže plně nahradit prezenční výuku, a to zejména ve výuce jazyků.

 

Za jazykovou sekci Mgr. Šárka Švábová a Ing. Michal Pickar 

© 2014 - 2021 Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů Praha s.r.o. | Kuncova 1580, 155 00 Praha 5, +420 251 550 846 | info@gmvv.cz
Správu převzal: Agionet.cz, 2020 *