Profil školy

Soft Skills
Osobní přístup
Jazykové vzdělávání
Profil školy

Historie školy a její zázemí

Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů je soukromá vzdělávací instituce, která vznikla v roce 2005/2006. V tomto roce se otevřely první třídy osmiletého oboru. Od prvopočátku bylo gymnázium dynamickou a moderní školou, což se projevovalo v neustálém zkvalitňování a rozvoji školy. Počet studentů každým rokem stoupal, rozšiřovaly se též prostory pro vzdělávání. Díky spojení s dvěma neprosperujícími gymnázii škola získala k osmiletému oboru ještě obor šestiletý  a  čtyřletý,  a tak od školního roku 2012/13 nabízí komplexní gymnaziální studium.

V současné době škola disponuje dvěma budovami. Mladší studenti se vzdělávají ve školní budově ve Stodůlkách v Praze 13, starší studenti ve školní budově na Klamovce v Praze 5. Kapacita školy je 480 studentů, v současné době se počet pohybuje okolo 400, patří tak ke středně velkým školám.  Tým učitelů je složený převážně z interních zaměstnanců, celkový počet jich je zhruba 35 s věkovým průměrem 36,3. Obě dvě budovy poskytují  studentům  standardní  zázemí, škola disponuje dvěma sportovními halami. Studenti též mají v místě vzdělávání možnost školního stravování.

Lokalita

Škola disponuje dvěma budovami. Pro mladší studenty je zázemím moderní školní budova v zelené a bezpečné části Prahy 13. Dopravní dostupnost této lokality je velmi dobrá, a to především pro západní a jihozápadní část Prahy. Starším studentům tvoří zázemí školní budova blíže centra Prahy. Jedná se o starší budovu u křižovatky Klamovka. Dopravní dostupnost je ze všech částí Prahy vynikající. Budova poskytuje studentům akademičtější prostředí, velikou výhodou je blízkost dopravní tepny křižovatky Anděl. Nevýhodou této lokality může být pouze horší možnost parkování.

Zaměření školy a profil absolventa

Zaměření školy je pestré. Osmiletý obor zdůrazňuje výuku cizí jazyků, komunikaci a mezinárodní vztahy, šestiletý obor je bez specifického zaměření a je všeobecný, ve čtyřletém oboru jsou tři vzdělávací programy: zaměření všeobecné, humanitní a jazykové. Ve školním kurikulu všech oborů je mnoho společného. Základem všech vzdělávacích programů je zaměření na komunikační dovednosti, projektovou výuku, kritické myšlení a rozvoj měkkých schopností. Náš absolvent je  skvěle vybaven strategiemi efektivní komunikace, ovládá rétorická pravidla, kriticky vnímá a hodnotí okolní svět, jsou u něho mimořádně rozvinuty předpoklady pro týmovou práci, vedení lidí, řešení problémů.  Vysoce jsou našimi studenty ceněny prezentační dovednosti, které studenti v průběhu studia získávají.  Tyto jedinečné schopnosti a dovednosti jsou u studentů vytvářeny a rozvíjeny  prostřednictvím rozmanitých předmětů a výukových metod v nich využívaných. Do vzdělávacího procesu jsou pravidelně a systematicky zařazovány metody kritického myšlení nebo metody kooperativního učení. Vlajkovou lodí vyučovacích metod je projektové vyučování, které propojuje předměty, témata i studenty celé školy. Projektová výuka velmi široce rozvíjí vědomosti a výrazně se podílí na kvalitativních změnách osobnosti mladého člověka.

Partnerství a dialog

Od počátku existence školy byl nastaven mezi všemi skupinami partnerský dialog. Studenti, učitelé a rodiče jsou rovnocennými partnery, kteří si vzájemně naslouchají a projevují si upřímný zájem. Každý student je vnímán jako jedinečná osobnost, a tak je k němu také přistupováno. Učitelé vnímají individuální rozdíly mezi studenty, podporují  jejich silné stránky a motivují je ke snaze překonávat svoje slabiny. Díky menšímu počtu studentů  ve třídách se všichni ve škole známe, máme mezi sebou vytvořeny užší vztahy. Organizujeme formální i neformální akce, které jsou prostorem pro vzájemná setkávání a bližší poznání. Atmosféra v obou budovách je přátelská, klidná a vlídná. Prostředí školy je maximálně bezpečné. U nás se nevyskytuje žádná forma rizikového chování. Studenti i učitelé mají velmi vysoký morální kredit. 

Log in

create an account