Specifikace oboru

Specifikace čtyřletého oboru - umění komunikovat

kód oboru: 79-41-K/41

"Umění komunikovat"- tento obor se pro školní rok 2024/2025 nenabízí.
školní vzdělávací program zaměřený na výuku cizích jazyků, mezinárodních vztahů a komunikace

Čtyřletý obor gymnázia je určen studijně vyspělým žákům z 9. tříd základní školy.

V průběhu vzdělávání je studentům zvyšována úroveň všeobecných znalostí a dovedností. Značný důraz je kladen na rozvoj osobnosti, a to především na rozvoj měkkých dovedností, což ve vazbě na mimořádnou znalost třech cizích jazyků vytváří pevný základ pro kvalitní uplatnění na trhu práce u nás i ve světe. Vyšší stupeň gymnázia poskytuje studentům i odborné zaměřeni v oblasti mezinárodních vztahů, leadershipu, řízení projektů, obchodu i např. v oblasti public relations. Velkou pozornost věnujeme dovednostním předmětům, které vytvářejí studentům náskok oproti svým vrstevníkům. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou. 

Specifické předměty:

 • Rétorika
 • Leadership
 • Obchodně podnikatelské vztahy
 • Public relation
 • Mezinárodní kuchyně
 • Diplomatický protokol (volitelný seminář)
 • Tvůrčí psaní a redakční práce (volitelný seminář)

Jazykové vzdělávání
Studenti tohoto oboru opouštějí gymnázium s vynikající znalostí dvou cizích jazyků a s pevným základem jazyka třetího. Škola má velmi dobře propracovanou koncepci vzdělávání jazyků. Koncepce je v souladu s popsanými mezinárodními úrovněmi (SERR) a výstupní úrovně směřují k mezinárodnímu testování. Organizace výuky se řídí prověřenými principy a pravidly. Například studenti jsou dělení do menších skupin, do výuky jsou začleňování rodilí mluvčí, studentům umožňujeme formou zahraniční spolupráce nebo formou studia v zahraničních školách styk s jazykem v reálném prostředí. Organizujeme také různé jazykové soutěže, při výuce využíváme moderní vyučovací metody, pracujeme s cizojazyčnou beletrií či autentickými materiály. Studenti se setkávají nejen s běžnou angličtinou, ale též s praktickou obchodní angličtinou.

Vyučované cizí jazyky:

 • Anglický jazyk
 • Španělský jazyk
 • Německý jazyk
 • Francouzský jazyk
 • Ruský jazyk

Předměty vyučované v anglickém jazyce:

 • Bussiness English 
 • Zeměpisné reálie 
 • Mezinárodní vztahy 
 • Historie 20. století 

V průběhu celého studia realizují studenti projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci, a studenti jsou tak postupně obohacování o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace.

Profil absolventa
Absolventi tohoto oboru získají kompletní všeobecné vzdělání a jsou připraveni po maturitní zkoušce studovat na vysokých školách České republice i v zahraničí. Několik našich absolventů studuje na amerických či evropských univerzitách. 
Studenti ovládají obecnou i obchodní angličtinu tak, aby měli odpovídající šance pro uplatnění na evropském trhu práce, dále disponují dovednostmi, které mu umožní úspěšné vést lidi, řídit projekty, pracovat ve středním a vyšším managementu. 

 

 

 

Log in

create an account