Projektová výuka

Projektová výuka na našem gymnáziu

Tak jako se mění svět kolem nás a nic nezůstává beze změn, mění se i škola a mnoho věcí v ní. Informací stále přibývá a je jich více, než člověk dokáže zpracovat. Úlohou školy není žákům všechny tyto informace předat, ale pomoci jim se v nich zorientovat, naučit je se získanými informacemi pracovat, vybrat si z nich ty užitečné a připravit je tak na to, aby se uměli v životě co nejlépe uplatnit. Proto se naše škola rozhodla do svého programu zařadit projektové vyučování.
Vyučovací projekty mimo jiné napomáhají osvojení důležitých životních dovedností: umět spolupracovat, diskutovat, formulovat názory, řešit konflikty a problémy, tvořivě jednat, hledat informace, ale také pracovat s časovými možnostmi, vytvářet otevřenou atmosféru, aktivně naslouchat, parafrázovat, ověřovat konsenzus, stavět na nejlepších idejích a hodnotit je, analyzovat a syntetizovat, usilovat o účast všech, pracovat s emocemi a postoji, oceňovat individuální odlišnosti, vytvářet skupinové role, přidělovat odpovědnost atd. Nedílnou součástí většiny vyučovacích projektů je i porozumění a získání znalostí obsahu učiva.
Projektová výuka je cílená, promyšlená a organizovaná, je koncentrována kolem nějakého tématu, má praktické zaměření a směřuje k upotřebení v životě, komplexně ovlivňuje žákovu osobnost, vyžaduje od žáka převzetí odpovědnosti za vlastní učení, nabízí celistvé poznání, zkoumá problém z různých úhlů pohledu, je většinou založena na týmové spolupráci žáků a studentů a propojuje život školy s životem širší společnosti.

Ve škole jsou realizovány jak celoroční, tak i krátkodobé třídní i mezitřídní projekty.

PROJEKTOVÁ VÝUKA 

Roční projekty:
2. ročníky 8G: Jak rozumět médiím (mediální výchova)
3. ročníky 8G, 1. ročníky 6G: Žijeme bezpečně
4. ročníky 8G, 2. ročníky 6G: Svět práce a financí 
5. ročníky 8G, 3. ročníky 6G, 1 ročníky 4G: Politický systém v ČR
6. ročníky 8G, 4. ročníky 6G, 2. ročníky 4G: Řád a pořádek
7. ročníky 8G, 5. rončíky 6G, 3. ročníky 4G: Seminární práce s obhajobou
8. ročníky 8G: ČR v mezinárodních vztazích

Krátkodobé třídní projekty:
1. ročníky 8G: Okolí mé školy
1. ročníky 8G: Ekologický průzkum
2. ročníky 8G: Voda kolem nás
4. ročníky 8g, 2. rončíky 6G: Holocaust

Celoškolní projekty:
About Czech Republic in English
Mezitřídní projekty (ve spolupráci s gymnáziem J. Škvoreckého): Praha ze všech stran

 

Log in

create an account