Specifikace oboru

Specifikace šestiletého oboru

kód oboru: 79-41-K/61

"Projektovou výukou k všestrannosti" 

Výuka prvního ročníku šestiletého oboru bude ve školním roce 2024/2025 probíhat v budově ve Stodůlkách.

Školné na školní rok 2024/2025 je 64 000 Kč.

školní vzdělávací program zaměřený na rozvoj komunikace a měkkých dovedností

Šestiletý obor je určen žákům ze 7. tříd základní školy. V průběhu vzdělávání jsou studentům postupně zvyšovány úrovně všeobecných znalostí a dovedností. Kromě toho je značný důraz kladen na rozvoj osobnosti, a to především na rozvoj měkkých schopností. Školní vzdělávací program rozvíjí celé spektrum vzdělávacích oblastí. Posílena je výuka cizích jazyků, matematiky, českého jazyka a všech přírodovědných předmětů, což vytváří předpoklad pro navazující studium na všech typech vysokých škol. 

Projektová výuka
V průběhu šestiletého vzdělávání studenti realizují projektovou výuku, která má vypracovanou jasnou koncepci a studenti jsou tak postupně obohacováni o nová společenská témata, činnosti či praktické zkušenosti. Projektovou výukou jsou široce rozvíjeny měkké dovednosti studentů, jako např. dovednost pracovat v týmu, plánovat a řídit svůj čas, shromažďovat a zpracovávat informace a především dovednost efektivní komunikace. Vysoká kvalita komunikační dovednosti je vytvářena i v předmětu rétorika a následně je ověřena při povinném moderování společenských událostí a při obhajobě celoročního projektu Seminární práce s obhajobou. 

Školné

Školné (pro nově přijaté studenty):

61 000 Kč 

Log in

create an account