Osobní přístup

Osobní přístup

Klima školy

O řadě věcí jsme si zvykli říkat, že jsou v procesu vzdělávání důležité, zásadní nebo dokonce klíčové. Nicméně jeden fenomén si toto označení ve všech směrech zaslouží – a to klima školy. Zásadním způsobem utváří osobnost dětí a ovlivňuje jejich socializaci ve společnosti. Pedagogové naší školy jsou schopni přijmout širší odpovědnosti za osobnostní a sociální rozvoj žáků, než je obvyklé. Více přemýšlejí o tom, jak vytvářet co nejpříznivější podmínky pro jejich kvalitní rozvoj, a když se vyskytnou problémy a žákům se nedaří, hledají možné příčiny. Uvažují každodenně o tom, co by se dalo dělat jinak, lépe, aby se věci vyvíjely příznivěji. Společně hledáme odpovědi na otázky typu: Proč vzniká tu a tam nekázeň, nezájem, nuda, lhostejnost, agrese vůči druhým apod.? Co mohu dělat preventivně proti těmto negativním jevům? Nevnímáme totiž žáka jako pasivní objekt naší pedagogické činnost, ale spíše jako partnera ve výchovně-vzdělávacím procesu, jako partnera, jehož motivovaná a dobrovolná součinnost je nezbytným předpokladem k našemu společnému úspěchu.

Rodinné prostředí

Škola vytváří prostředí porozumění, tolerance, důvěry, podpory a osobního přístupu. Kolektivy tříd jsou spíše menší. Průměr žáků na třídu je 24. Celkový počet žáků nepřesahuje číslo 400 (200 na každé budově), jsme tedy školou střední velikosti. Díky velikosti a prostředí školy žáci nejsou součástí anonymní masy, ale každý žák je pro nás jedinečnou osobností. Učitelé i ostatní zaměstnanci většinu žáků školy znají osobně. Toto vše se pozitivně odráží při přímé edukaci žáka, při jednání, při řešení školních situací, při hodnocení i při samotném rozvoji. Mezi učiteli, žáky a rodiči existují partnerské vztahy, napříč všemi skupinami je veden skutečný dialog. Ve třídách existuje zdravé konkurenční prostředí. Žáci se do školy těší.

Individuální přístup ke studentovi i rodiči

Individuální přístup je základním kamenem, na kterém je postavena naše škola. Efektivně využíváme různé výchovné a vzdělávací nástroje, které nám umožňují přistupovat k žákovi podle jeho individuálních potřeb - vše v úzké spolupráci a součinnosti s rodiči. Nestojíme v cestě mladým lidem a podporujeme jejich touhu po poznání světa, potřebě získat zkušenosti na zahraniční škole, realizovat se ve sportu. Proto jsme vždy připraveni přizpůsobit rozvržení učiva, jeho načasování a prověřování znalostí a dovedností potřebám žáků. Přitom nemusíme a ani neslevujeme z požadavků na kvalitu gymnaziálních výstupů, jak činí mnoho jiných škol, protože takový postup by ve výsledku nebyl ve prospěch žáka a jeho budoucího uplatnění.

Transparentní pravidla

Pro edukativní činnost ve škole existují přísná, spravedlivá a transparentní pravidla. Pro zaznamenávání průběhu a výsledků vzdělávání žáka škola využívá program Bakalář a též internetové stránky. Z těchto informačních kanálů lze zjistit, jaké učivo se probírá, jaké úkoly z výuky plynou, kdy, jak a co se bude prověřovat. Škola ctí požadavek školského zákona, že klasifikovat se má učivo řádně probrané, procvičené a zopakované. Školním řádem je nastavený režim souhrnných a čtvrtletních testů, jejichž obsah i termín je předem žákům znám. Škola též dává žákovi druhou šanci. Pro vyhodnocování chování žáka existují také jednotná pravidla a hodnocení tak není nahodilé. Vyučující vždy při řešení jakýchkoliv problematických či nestandardních situací zohledňují aktuální okolnosti a souvislosti. Škola využívá pro výchovnou činnost mnoho nástrojů, např. třídnické hodiny, výchovnou komisi, rozhovory s žáky, třídní sešit.

Škola netoleruje jakékoliv rizikové nebo nežádoucí chování. V případě projevů tohoto chování reaguje, přijímá účelná opatření a tím toto chování minimalizuje či odstraňuje. Morálka žáků je vysoká.

Log in

create an account