Soft skills

Soft Skills

Projektová výuka

Znakem projektové výuky nebo projektového vyučování je snaha propojovat znalosti či vědomosti z různých oblastí s tím, s čím se žáci setkávají v běžné realitě. Její obliba mezi žáky pramení právě z toho, že tato metoda umožňuje překlenout roztříštěnost poznatků a občasnou odtrženost teoretického vyučování od reality života. Projektové vyučování vede k získání osobních zkušeností a prožitků, ale také podporuje žákova tvůrčího ducha a kreativitu. Skutečnost, že na závěr školního roku mají všichni účastníci jednotlivých ročníkových projektů možnost prezentovat získanou zkušenost, jakož i dovednosti před svými vrstevníky, je pro ně nejen silným motivačním faktorem, ale také vynikajícím způsobem koresponduje s předpokládanými výstupy v podobě klíčových kompetencí (soft skills) tak, jak je pojmenovávají jednotlivé školní vzdělávací programy.

Prezentační dovednosti studentů

Jednou z charakteristik profilu absolventa gymnázia je vysoká úroveň dovednosti prezentovat, argumentovat a obhajovat své názory a postoje. Od prvního ročníku škola prostřednictvím např. začleňování metod kritického myšlení nebo realizací projektové výuky u žáků vytváří a rozvíjí schopnost správné komunikace a dovednost prezentace. V průběhu vyučovacího procesu žáci dostávají dostatek prostoru pro vyjadřování svých myšlenek, názorů či postojů. Žáci jsou vedeni k asertivní komunikaci a ke správné argumentaci. Toto vše je zesíleno a upevněno předmětem rétorika, kdy tento předmět je povinnou součástí učebních plánů všech tří studijních oborů. Každý žák na vyšším stupni gymnázia absolvuje tuto rétorickou průpravu, jejíž vyvrcholením je možnost moderovat společenskou akci nebo slavnostní událost školy. Úroveň těchto dovedností se dále prověřuje a zároveň zdokonaluje při prezentaci seminární práce, která je v předmaturitním ročníku vyústěním všech realizovaných ročních projektů. Škola se pravidelně zúčastňuje soutěží v rétorických dovednostech a v nich sklízí první místa.

Kritické myšlení

Jedním z pilířů výuky na našem gymnáziu je využívání metod tzv. kritického myšlení. Podstatou této výukové koncepce je snaha vést žáky k samostatnému myšlení, tvůrčí a analytické práci s informacemi, vytvoření přirozené potřeby celoživotního sebevzdělávání, vzájemné spolupráci, schopnosti reflektovat chybu svou i chybu druhých, pracovat s ní a poučit se z ní, ale i vést plodnou diskuzi o názorech druhých lidí. Cestami k rozvoji kritického myšlení ve výuce se zabývá sdružení Kritické myšlení, které vychází z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Tento program nabízí soubor metod a technik, které přispívají nejen k trvalejšímu zapamatování nové látky, ale také k rozvoji klíčových kompetencí každého studenta. Základním rámcem programu kritického myšlení je využívání třífázového modelu učení E – U – R (evokace – uvědomění – reflexe). Je pro nás důležité aby naši studenti využívali kritického myšlení nejen ve škole, ale také mimo ní a proto tuto metodu plně využíváme v každé výuce

Log in

create an account