Výchovný poradce

Třídnické hodiny

Třídnické hodiny vycházejí z plánů školního metodika prevence a výchovného poradce. Tyto plány mají každoroční motto, které má pozitivně ovlivnit směřování studentů během školního roku. 

Cílem TH je především zlepšovat klima třídy, přispívat tak k dobrým mezilidským vztahům ve třídě i ve škole, prevence záškoláctví, šikany a jiných druhů rizikového chování, dále pak výchova ke zdraví a v neposlední řadě také organizační záležitosti spjaté s fungováním třídy a povinnostmi třídního učitele. 

Každý TU má vypracovaný plán práce pro svoji třídu. TU se s žáky pravidelně scházejí na TH, ale i mimo ně, řeší společně záležitosti týkající se konkrétní třídy, plní cíle VP a ŠMP. TH jsou zaznamenávány do TK, TU vedou o průběhu a náplni TH záznamy. Se smyslem a náplněmi TH jsou každoročně na úvodních třídních schůzkách seznámeni rodiče, jsou požádáni o součinnost s TU při organizování TH.

Školní metodik prevence a výchovný poradce nabízí ve svém ročním plánu pro každý měsíc téma, aktivitu vhodnou pro diskusi, besedu, anketu… Tato nabídka není závazná, nicméně je doporučená právě z hlediska naplnění daného cíle TH a vzhledem k celoročnímu mottu. 

Aktivity jednotlivých ročníků se mohou lišit (je brán v úvahu věk studentů, rozdílnost NG a VG apod.).

Celoročně se pak související témata objevují ve výuce (především v předmětu Výchova k občanství) a na nástěnce ŠMP a VP.

Pravidelně je potřeba zařazovat tato témata:

Září - diskuse nad jednotlivými body školního řádu – vytvoření pravidel třídy 

Listopad – sociometrický průzkum NG

TU zařazují do třídnických hodin témata hodnocení uplynulého období a sebehodnocení žáků (čtvrtletí, pololetí, konec školního roku).

TH mohou probíhat i mimo školu na mimoškolních výjezdech jednotlivých tříd (adaptační kurz, školní výlet apod.) nebo je konkrétní TH záměrně zorganizována mimo školu – zážitková TH (společný sportovní či kulturní zážitek apod.).  

TU vytvářejí své roční plány TH. VP tyto plány v pololetí a v závěru školního roku vyhodnocuje.

Zpracovala: Mgr. H. Třebická - zástupkyně pro ped. činnost a výchovná poradkyně          

Použité zkratky:
TH - třídnická hodina
TU – třídní učitel
VP – výchovný poradce
ŠMP – školní metodik prevence

Log in

create an account