Projektová výuka

GRANT OPPA a ESF Projektová výuka

Naše gymnázium získalo v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, finanční podporu na zkvalitnění projektového vyučování na vyšším stupni gymnázia.

Cílem tohoto projektu je podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti občanského soužití, týmové spolupráce, komunikace, řešení problémů, schopnosti učení a podnikavosti, které jsou nezbytné pro jejich další vzdělávání či úspěšné uplatnění na trhu práce. Projekt též rozvíjí čtenářskou, technickou a finanční gramotnost žáků a pomáhá naplňovat průřezová témata a ŠVP.

 

Vytyčené cíle jsou v rámci tohoto projektu naplňovány vytvořením čtyř inovativních celoročních projektů, speciálně pro každý ročník vyššího gymnázia.

 

Tyto celoroční projekty byli v rámci projektu realizovány ve školním roce 2012/2013 a 2013/2014.

 

Jednotlivé projekty:

1. Politický systém ČR
Cílem projektu je přiblížit žákům fungování politického systému v demokratických zemích, zejména pak v ČR, seznámit je s činností nejvyšších orgánů soudní, zákonodárné a výkonné moci a naučit je orientaci a dekódování politické propagandy, včetně nebezpečí vymezení extremismu.

2. Řád a pořádek
Účelem projektu je žáky seznámit s fungováním justiční moci ve státě, represivními složkami státu a možnostmi prevence kriminality.

3. Seminární práce s obhajobou
V tomto projektu budou žáci zpracovávat téma rozvíjející předešlé projekty. Cílem je naučit žáky pracovat s texty většího rozsahu, získávání a analýze informací, aplikaci jejich jazykových znalostí a schopnosti veřejné prezentace, argumentace a konstruktivní diskuze.

4. ČR v mezinárodních vztazích
Cílem projektu je přiblížit žákům problematiku mezinárodních vztahů a místo České republiky v evropských a světových institucích, zejména pak v EU a OSN. Dále pak vymezení globálních problémů a zamyšlení se nad možnými způsoby jejich řešení.

 

„Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti“.

Log in

create an account