Školní metodik prevence

Práce ŠMP v I. pololetí šk. r. 2020 – 2021

1. Školní metodička prevence Ing. Dagmar Hájková v prvních dnech každého nového školního roku vždy navštíví nově nastupující třídy či třídy s větším počtem nových žáků proto, aby je seznámila se svojí prací na škole, ale hlavně s programem pro jednotlivé třídy.

2. Zároveň všem žákům vysvětlí, z jakého důvodu na škole tato funkce je a co je její náplní. Vysvětlí žákům, že program pro jednotlivé třídy je zaměřen vždy na možná riziková chování spojená s touto věkovou kategorií a má je nenásilnou, ale velmi interaktivní formou informovat o tom, kde na ně rizika číhají, jak se jich vyvarovat, jak v případě nutnosti postupovat či koho informovat.

3. Žáci jsou vzhledem ke své bezpečnosti informováni o tom, na koho se v případě podezření či problému mohou obrátit. K tomu jim slouží na obou budovách schránka důvěry, kterou pravidelně jednou týdně kontroluje ŠMP, mailová adresa ŠMP, celostátní schránka důvěry všech škol – Nenech to být či zaměstnanci školy, ke kterým má žák důvěru nebo jejich třídní učitel.

4. Všichni žáci prvních ročníků jsou vždy pravidelně v úvodních hodinách ICT (září) informováni o nebezpečích používání anonymních sítí, i o následcích využívání těchto sítí. Jsou jim vysvětlována slova kyberšikana i s jejími důsledky. O všech těchto informacích je veden zápis v TK v příznacích – PP (primární prevence) či Bezpečnost.

5. Zároveň při vedeních TH se v této nelehké době tomuto problému snaží věnovat každý TU, i když se jedná o téma velmi křehké a citlivé.

6. Vzhledem k tomu, že díky epidemiologické situaci se přenesla výuka tohoto školního roku převážně na on-line výuku, uvědomila si škola zvýšenou míru nebezpečí pro všechny žáky, protože to jsou oni, kdo v tuto dobu doma na sociálních sítích tráví většinu svého času, aniž by o tom v některých případech věděli rodiče. Proto v měsíci prosinci, kdy všichni žáci mohli rotačně navštěvovat prezenční výuku, navštívila školní metodička prevence všechny třídy NG a vybrané třídy VG, aby s nimi prodiskutovala možná rizika této nelehké internetové on-line doby.

Žáci byli formou nenásilné diskuse informováni o tom, čemu se v případě poskytnutí své mailové adresy, otevírání neznámých mailových adres, sdílení fotografií, poskytnutí přístupových kódu na Teams či informací o svém životě, vystavují. Byli varováni před používáním a sdílení informací na anonymních sítích, o možnostech násilných činů s tím spojených i o dalších nepříjemných krocích, které s tím v tomto případě souvisí. Žáci měli možnost se ŠMP diskutovat na dané téma, čehož ve většině tříd využili. Tato intervence byla zapsána v TK do Bezpečnosti, popřípadě do Primární prevence.

7. Školní metodička prevence neustále spolupracuje se všemi vyučujícími, hlavně třídními, kterým je nápomocna při řešení těchto složitých situací, jak individuálně pro žáka (po poradě s TU), tak v podobě vedení třídnících hodin i on-line, které slouží k rozkrytí problémů v dané třídě a ke zlepšení vztahů třídního kolektivu.

Ing. D. Hájková – ŠMP

Log in

create an account