Školní magazín REFRESH

Zhodnocení jednotlivých sekcí

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE

Ve II. pololetí tohoto školního roku se vzhledem k epidemiologické situaci snažili všichni členové přírodovědné sekce zajistit plnohodnotnou výuku převážně formou online. Od září školního roku 2021/22 se opět budou všichni členové snažit vhodnou formou popularizovat svoje předměty. Pokud to situace dovolí, vrátíme se opět ke konání laboratorních prací z chemie na VŠCHT Praha a na PřF UK v Praze. Zároveň plánujeme zařadit do výuky hodiny moderní chemie, které jsou vedeny studenty posledních ročníků VŠCHT. Hned v září by také vybrané třídy navštívily Festival vědy, pořádaný ve venkovních prostorech kampusu VŠCHT Praha. V rámci přírodopisu a biologie bude opětovně zařazena návštěva Hrdličkova muzea a badatelské akce v terénu. V předmětu fyzika nebudou určitě chybět návštěvy AV či různé semináře s tématikou využití historie a současnosti matematiky v lidském životě.

Vedoucí sekce – Ing. Dagmar Hájková

HUMANITNÍ SEKCE

Učitelé humanitní sekce velmi kreativně pracovali se studenty prostřednictvím pestrých forem a metod i v době distanční výuky. Využívali např. skládankové učení, pětilístek, brainstorming, myšlenkové mapy, testy Forms či Kahoot, slovní mraky, únikové hry, tvořivé psaní, vyhledávali pro studenty zajímavá výuková videa, vytvářeli nejrůznější pracovní listy, prezentace, studijní materiály, přehledy atd. To mimo jiné pochválila i zpráva ČŠI. Inspektoři se zúčastnili nejen online hodin českého jazyka a literatury, ale i dalších humanitních předmětů a byli velice mile překvapeni vysokou úrovní výuky, pestrostí aktivit i zapojením studentů. Za to je třeba všem členům humanitní sekce poděkovat a pochválit i naše studenty. 

V rámci naší sekce se bohužel uskutečnilo podstatně méně původně plánovaných akcí právě z důvodů opatření v souvislosti s Covid – 19 a uzavřením škol, což je velká škoda. Věříme, že po skončení vládních nařízení budeme moci v novém školním roce všechny zajímavé aktivity našim studentům znovu nabízet. V letošním školním roce např. neproběhly ani olympiády z českého jazyka a dějepisu, literární či recitační soutěže. Naše sekce se však velmi aktivně zúčastnila celoročních projektů (Politický systém ČR, Řád a pořádek, Seminární práce a jejich obhajoba) nebo jsme v závěru školního roku mohli se studenty 1. E uskutečnit v rámci dějepisu exkurzi zaměřenou na pražskou paroplavbu. Všem pedagogům, kteří se na projektech a dalších akcích podíleli, určitě patří velký dík za jejich práci, nadstandardní nasazení a podporu studentů. 

Maturitní zkoušky:

V letošním školním roce MŠMT ČR provedlo řadu změn v maturitní zkoušce z ČJL právě v souvislosti s pandemií Covid-19. K maturitě tak byli připuštěni všichni studenti, kteří se přihlásili k jarnímu termínu a úspěšně ukončili 1. pololetí školního roku 2020/21. Maturitní zkouška z ČJL se konala formou didaktických testů (zajišťoval je Cermat) a ústní zkoušky (plně v kompetenci školy), písemné slohové práce byly pro letošní školní rok centrálně zrušeny. I v době distanční výuky probíhala v hodinách ČJL, ITEX i v dalších humanitních předmětech intenzivní příprava maturantů ke zkouškám, což se odrazilo na výborných výkonech našich maturantů jak při didaktickém testu, tak i u samotné ústní zkoušky.  

Didaktického testu z ČJL se zúčastnilo 42 studentů (pouze jedna studentka neuspěla a bude konat opravnou zkoušku v červencovém termínu), k ústní (dobrovolné) části státní maturity bylo přihlášeno 7 studentek (včetně jedné studentky opakující zkoušku z loňska). Všechny tyto studentky maturitní komisi dokázaly, že mají velmi dobré znalosti z literární teorie, historie i práce s uměleckým a neuměleckým textem. Proto je také komise mohla odměnit skvělými známkami (5x výborně a 2x chvalitebně), což vzhledem ke komplikované aktuální situaci považujeme za excelentní výsledek. 

Z celkových výborných výsledků letošních maturit z českého jazyka je jasně vidět, že naši studenti nezaháleli ani v době distanční výuky a opravdu zodpovědně se na zkoušky pod vedením svých učitelů připravili. Skvěle připraveni byli i studenti konající maturitní zkoušky z dalších humanitních předmětů (DEJ či ZSV) a všichni ji úspěšně zvládli. Z výkonů letošních maturantů máme všichni upřímnou radost. 

Celkově můžeme konstatovat, že i v nelehkých podmínkách, které přinesla koronavirová pandemie, je naše sekce schopna velmi intenzivně a profesionálně pracovat a plnit cíle, které jsme si společně stanovili na začátku školního roku. Ráda bych proto všem členům humanitní sekce poděkovala za jejich vynaložené úsilí, aktivitu a skvělou spolupráci.

Krásné, pohodové léto plné zajímavých zážitků, zábavy a odpočinku nejen našim studentům a jejich rodičům, ale i všem zaměstnancům školy. Mějte se báječně a v září na viděnou!

Vedoucí sekce - Mgr. Radka Soukupová, MBA

JAZYKOVÁ SEKCE

Přestože i 2. pololetí školního roku probíhalo z větší části distanční formou, naše jazyková sekce rozhodně nezahálela. Angličtináři se aktivně zapojili do online soutěží, např. „Who will you invite to a videocall?“ nebo „How will covid-19 change the way we use our technology?“, organizovaných Oxford University Press a British Council. Některé soutěže sami připravili a následně úspěšně zorganizovali. Velký úspěch sklidily vědomostní soutěž tzv. pub quiz a tvůrčí dramatický projekt u příležitosti narozenin Williama Shakespeara. 

Němčináři uspořádali pro své studenty videosoutěž v německém jazyce pod názvem „Život před coronou a nyní“. Na konci dubna se uskutečnil již 9. ročník tradiční soutěže „Němčina mě baví“, který tentokrát proběhl netradičně online formou. Zúčastnilo se jí 75 studentů ze základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. 

1. června navštívila GMVV paní velvyslankyně Mexika v ČR a předala studentům dar v podobě učebnic ve španělštině. Na základě této návštěvy se škola v červnu zapojila do XXV. ročníku soutěže „Independencia de México“, kterou pořádá pro studenty španělského jazyka Ministerstvo zahraničních věcí Mexika. Zapojením studentů do této akce se pomalu, po více jak roční pauze způsobené covid-19, začíná obnovovat účast našich studentů na akcích pořádaných našimi partnery v rámci mezinárodních vztahů.

Po celé 2. pololetí probíhala intenzivní příprava studentů závěrečného ročníku na maturitní zkoušku z anglického a druhého cizího jazyka. Všichni naši studenti ji úspěšně zvládli. Nejhorší výsledná známka byla trojka. 

Všichni členové jazykové sekce si zaslouží poděkování za dobře a kvalitně vykonanou práci. Na příští školní rok připravujeme určité změny v jazykové koncepci, které by měly přispět ke zkvalitnění výuky cizích jazyků na naší škole. 

V posledním čtvrtletí se tým angličtinářů soustředil zejména na přijímací zkoušky (písemné a ústní kolo v AJ) a na maturity z anglického jazyka. S potěšením můžeme konstatovat, že všichni maturanti úspěšně složili didaktický test. K ústní části se pak přihlásilo 5 studentů ze třídy 4.D (s výsledným průměrem 1,4) a 5 studentů ze třídy 8.B (s celkovým výsledkem 1). 

Vedoucí sekce – Ing. Michal Pickar

VÝCHOVNÁ SEKCE

Tak jako celý školní rok byly i předměty spadající do výchovné sekce poznamenány distanční výukou.

V hudební výchově byla, v rámci možností, většina teoretických a poslechových témat dobře realizovatelná i v rámci vyučování online. Nejobtížnější byla praktická část HV, a to zejména zpěv, který nám dost chyběl. Pomocí nástrojů nebo rytmizovaných cvičení se nám ale podařilo se v hodinách aktivně zapojovat. Největší radost jsme ale měli, když jsme si mohli konečně zazpívat. 

Ve výtvarné výchově jsme v průběhu školního roku vytvořili neobvyklá výtvarná díla, jako například:

OČKOvání - Ať už jsme příznivci či odpůrci očkování proti covid-19, tak tohle očkování se nám líbilo. Využili jsme svou kreativitu, nápaditost a vytvořili jsme zajímavá umělecká díla.

Kresba chůzí - Při online výtvarce jsme netvořili jen tužkou a pastelkami, ale propojovali jsme výtvarnou tvorbu se zážitkem, zábavou, moderními přístupy a také s určitým odreagováním. Výtvarné zadání "Kreslíme chůzí" jsme zpracovávali pomocí svého pohybu a vytvářeli tak obrazce na mapách. 

V tělesné výchově jsme během distanční výuky plnili sportovní výzvy, kterých bylo celkem 15. Pořádného tělocviku jsme si ale užili až po návratu do školy, kdy nám přálo počasí, a tak jsme se konečně mohli protáhnout a zasportovat si jak venku, tak i v tělocvičně.

Nejvíce nás ale mrzelo, že jsme nebyli na lyžařském a vodáckém kurzu a nemohli se účastnit sportovních soutěží. Tak snad v příštím školním roce.

Vedoucí sekce – Mgr. Pavla Trunečková

 

 

 

 

 

 

Dubnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, přinášíme Vám dubnové číslo REFRESHE. Přejeme Vám krásné jarní dny!

Říjnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, přinášíme Vám první číslo REFRESHE v tomto školním roce. Přejeme Vám příjemné podzimní dny a krásné podzimní prázdniny.

Červnový refresh

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, níže naleznete odkaz na červnové vydání školního časopisu Refresh. Přejeme Vám příjemné čtení. Červnový refresh

Vánoční Refresh

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, níže naleznete odkaz na vánoční vydání školního časopisu Refresh. Přejeme Vám příjemné čtení. Vánoční Refresh

Velikonoční REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, studenti a příznivci školy, pod tímto odkazem naleznete velikonoční REFRESH. Přejeme Vám krásné a poklidné Velikonoce.

Přijímací zkoušky 2022/2023

Školní magazín REFRESH |

Ve dnech 12. a 13. dubna proběhne jednotné přijímací řízení pro čtyřletý obor a ve dnech 19. a 20. dubna proběhne přijímací řízení pro obor šestiletý a osmiletý. Po dvou letech tak přijímací řízení proběhne…

Školní testování druhých cizích jazyků

Školní magazín REFRESH |

Po roční přestávce zaviněné koronavirovou epidemií jsme se opět vrátili ke školnímu testování druhých cizích jazyků. V průběhu měsíce února proběhlo testování ve třech třídách osmiletého studijního oboru. Testování jazyků se v naší škole provádí…

Prosincový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy, přinášíme Vám poslední REFRESH v roce 2021. Přejeme klidné svátky a úspěšný nový rok 2022.

Doporučujeme

Školní magazín REFRESH |

Blíží se Vánoce a s nimi i volné dny. Kdo ještě nebyl v novém Národním muzeu, určitě neváhejte a naše největší muzeum v ČR navštivte. Vstupní vestibul s hlavním schodištěm, který je osvětlený proskleným stropem,…

Školní testování z německého jazyka

Školní magazín REFRESH |

V polovině listopadu proběhlo školní testování třídy 7.A osmiletého oboru z německého jazyka na jazykovou úroveň B1. Testování jazyků se v naší škole provádí s cílem zjistit, zda studenti po stanovené době dosahují příslušné jazykové…

Zhodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2021/2022

Školní magazín REFRESH |

Dne 24. listopadu se sešel náš pedagogický sbor ke zhodnocení prvního čtvrtletí aktuálního školního roku, který je navíc speciální, protože vzděláváme rekordní počet žáků, a to více než 430, což už je i hraniční kapacita.…

Maturitní zkouška 2022

Školní magazín REFRESH |

Maturita je zkouška zakončující úplné středoškolské vzdělání. Slovo „maturita“ pochází z latinského slova maturitas (zralost). V minulosti se na území někdejšího Československa tato zkouška oficiálně označovala jako „zkouška dospělosti“. Podle školského zákona se maturitní zkouška…

Říjnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení rodiče, studenti a přátelé školy,přinášíme Vám první číslo REFRESHe v tomto školním roce. Přejeme Vám krásné podzimní dny!GMVV

Inovace projektové výuky

Školní magazín REFRESH |

V letošním školním roce dojde k velké změně v koncepci projektové výuky na našem gymnáziu. Projektová výuka by měla maximálně přenášet zodpovědnost na jednotlivé studenty, a to i co se týče volby cílů a výstupů…

Cíle školy 2021-2022

Školní magazín REFRESH |

Tak jako každý rok i letos škola stanovila cíle, jejichž prostřednictvím se chce posouvat kupředu, a to i s ohledem na potřeby studentů. Vzhledem k tomu, jak pandemická situace zasáhla životy žáků a na dlouho…

Organizace školního roku 2021-2022

Školní magazín REFRESH |

Prázdniny a státní svátky Ředitelské volno 27. září 2021 Den české státnosti 28. září 2021 Podzimní prázdniny 27. říjen 2021 a 29. říjen 2021 Vznik samostatného československého státu 28. říjen 2021 Vánoční prázdniny 23. prosinec…

Červnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, přinášíme Vám poslední číslo REFRESHe v tomto školním roce. Dočtete se zde mimo jiné o letošních maturitních a přijímacích zkouškách nebo také o skvělém sportovním úspěchu našeho studenta. Přejeme Vám příjemné čtení a…

Zhodnocení jednotlivých sekcí

Školní magazín REFRESH |

PŘÍRODOVĚDNÁ SEKCE Ve II. pololetí tohoto školního roku se vzhledem k epidemiologické situaci snažili všichni členové přírodovědné sekce zajistit plnohodnotnou výuku převážně formou online. Od září školního roku 2021/22 se opět budou všichni členové snažit…

Přijímací zkoušky 2021

Školní magazín REFRESH |

V tomto školním roce opět vlivem pandemie nemoci covid-19 došlo ke změně v konání přijímacích zkoušek. Hlavní změnou byl posun termínu konání z dubna na květen. Dále také možnost zrušení přijímacího řízení, či konání pouze…

Březnový REFRESH

Školní magazín REFRESH |

Vážení čtenáři, po třech měsících Vám přinášíme další číslo školního časopisu REFRESHe. Přejeme Vám příjemné čtení a hlavně klid a pohodu.GMVV

Školní testování z anglického jazyka

Školní magazín REFRESH |

V únoru letošního roku proběhlo každoroční testování závěrečného ročníku osmiletého oboru našeho gymnázia. Třída 8.B skládala simulovanou zkoušku z anglického jazyka podle vzoru standardizované Cambridgeské zkoušky CAE. Stejně jako život v celé zemi, byl i…

"Víte,že..." 2021

Školní magazín REFRESH |

Žáci opustili školu, prezenční výuka se změnila na distanční. I přes to se tříčlenný tým učitelů, s hlavní organizátorkou soutěže profesorkou Dagmar Hájkovou, rozhodl uskutečnit soutěž „Víte, že…“. Soutěž má jistou tradici, ve které jsme…

Rozsviť SI! ve třídnických online hodinách

Školní magazín REFRESH |

Online výuka, izolace, oslabování mezilidských vztahů, pasivita, smutek … To nás může v tomto období doprovázet. Proto naše třídy (3.C, 4. A a 4.C) využily nabídku Skautského institutu na vedení třídnických hodin v online prostředí…

Shrnutí soutěže "Víte, že..."

Školní magazín REFRESH |

Žáci opustili školu, prezenční výuka se změnila na distanční. I přes to se tříčlenný tým učitelů, s hlavní organizátorkou soutěže profesorkou Dagmar Hájkovou, rozhodl uskutečnit soutěž „Víte, že…“. Soutěž má jistou tradici, ve které jsme…

Log in

create an account