Proběhlé akce

Naše první velká mezinárodní spolupráce, aneb jak jsme pečovali o zahraniční studenty

Gymnázium si od počátku své existence vytyčilo za cíl vybudovat širokou síť mezinárodních institucí, s kterými by dlouhodobě spolupracovalo. Za uplynulou dobu se podařilo navázat mnoho trvalých vztahů jako například spolupráci s německým gymnáziem, s čínskou nebo japonskou školou, s velvyslanectvím Mexika, Venezuely nebo Španělska. Studenti tedy měli vždy možnost navázat kontakt se zahraničím a prověřit si tím svoje jazykové znalosti, poznat jinou kulturu nebo získat v zahraničí přátele.

Protože spolupráci chceme dále rozšiřovat, vyhledáváme další příležitosti. Proto jsme oslovili mezinárodní agentury a některá velvyslanectví, které nám zprostředkovaly kontakty. Agentura AFS nám poslala dvě studentky (Brazílie a Itálie), Rotary Club studentku jednu (USA), velmi intenzivní spolupráci jsme navázali s bilingvním gymnáziem v Córdobě. 

Spolupráce se španělskou školou IES Maimonidés začala loňský školní rok a po vzájemné dohodě jsme otevřeli program dlouhodobější studentské výměny. Nejprve jsme na dálku domlouvali podmínky a průběh výměny, výběr studentů, délku pobytu apod. První oficiální návštěva GMVV na půdě córdobské školy proběhla v červnu 2017, kdy se již probíral postup a program zahraniční výměny a párovali rodiny a studenti. Začala komunikace mezi rodinami, přes léto spolu navazovaly a udržovaly kontakt, poznávaly se. 

Hned v první školní den v září jsme přivítali nové zahraniční spolužáky a malou španělskou delegaci, včetně pana ředitele IES Maimonides a koordinátorky pro zahraniční výměnu studentů. Španělští studenti tento den začali studium u nás na gymnáziu a život v českých hostitelských rodinách. První dva týdny jim s adaptací pomáhali čeští studenti, kteří pak se začátkem školního roku v Córdobě (18. 9.) nastupovali na jejich místa. Čekali je tři měsíce studia, zážitků, změny  životního stylu, poznatků, cestování…

Španělé u nás

Studenti na obou školách dostali upravený rozvrh, který reflektoval potřebu zdokonalování jazykových znalostí - v případě českých studentů španělského, v případě španělských anglického. Kromě toho jsme naše hosty zapojovali do nejrůznějších akcí školy, sportovních i poznávacích, některé jsme organizovali primárně pro ně. Pomáhali jsme jim se zlepšením v angličtině, dvakrát týdně jsme jim do rozvrhu přidali češtinu pro cizince. Ke konci pobytu byli k našemu překvapení schopni základní komunikace v češtině. Španělské studenty velmi překvapil individuální přístup učitelů, kvalita a moderní metody výuky, pozitivní klima školy, rodinné prostředí (jejich vysílající škola má 1500 studentů, a to je značný rozdíl) a naše péče o ně. Na hodinách španělštiny byli nápomocní našim učitelům, asistovali při skupinových pracích a konverzaci, napomáhali našim studentům k plynulejší komunikaci v cizím jazyce. Účastnili se exkurzí historického klubu, byli součástí vzdělávacího projektu ,,Praha ze všech stran”, vedli lekce v rámci předmětu mezinárodní kuchyně a mnoho dalšího. Naučili se toho mnohem víc, a to především díky svým hostitelským rodinám, které pro ně připravily velmi bohatý program. Naše rodiny s nimi cestovaly po celé republice, dokonce některé zajely i k našim sousedům, hojně navštěvovaly koncerty či divadla. 

Dva dny před Vánocemi trimestrální výměnný pobyt pro obě skupiny skončil. Jak se vedlo našim studentům v cizině, co jim výměna přinesla a co jim chybělo, vám zprostředkujeme v příštím čísle. 

Naše spolupráce s córdobskou školou bude pokračovat týdenními skupinovými výměnami, z nichž první proběhne v dubnu 2018 a druhá v září 2018.  

Mgr. Liana Beťková, manažerka mezinárodní spolupráce

 

Maturitní ples

Proběhlé akce |

Pár řádků k maturitnímu plesu z mého pohledu – třídního učitele letošních maturantů: Každý, kdo maturoval a absolvoval v roli studenta maturitní ples, si jistě vzpomene právě na tento slavnostní a jedinečný okamžik. Pro studenty…

Imatrikulace

Proběhlé akce |

Začátek studia na nové škole s sebou přináší jistá očekávání, ale možná také obavy z neznámého. Studenti prvních ročníků mají za sebou první půlrok na GMVV a dne 31. ledna 2019 se v Paspově sále…

Zhodnocení prvního pololetí školního roku 2018/2019

Proběhlé akce |

Milí rodiče, studenti, kolegové, první pololetí školního roku 2018/2019 uplynulo a přede mnou opět stojí úkol jeho zhodnocení. V současném školním roce studuje na našem gymnáziu celkem 382 studentů, 188 v budově na Stodůlkách a…

Hodina moderní chemie

Proběhlé akce |

V rámci popularizace chemie proběhly v měsíci lednu na obou budovách našeho gymnázia „Hodiny moderní chemie“. Zástupci VŠCHT Praha seznámili studenty devíti tříd s nejnovějšími trendy v chemii a ukázali jim možnosti praktické aplikace chemie,…

Divadelní představení Vánoční koleda

Proběhlé akce |

Ve středu 5. prosince navštívily společně třídy 4. A, 2. E, 3. A a 3. C divadelní představení s názvem Vánoční koleda na motivy stejnojmenné povídky anglického spisovatele Charlese Dickense. Po netradičně pojaté vánoční klasice…

Návštěva senátu

Proběhlé akce |

V rámci projektu Politický systém ČR studenti 1. D, 3. E a 1. H v prosinci navštívili budovu Senátu Parlamentu ČR. Hlavní náplní exkurze byla beseda s panem senátorem za Prahu 5 Václavem Láskou. Beseda…

Soutěž ,,Němčina mě baví"

Proběhlé akce |

I letošní ročník populární soutěže Němčina mě baví, jež jsme organizátory, byl důkazem toho, že studenti mohou díky němčině zažít školní den jinak – zasoutěžit si, prokázat schopnost týmové spolupráce a ještě se dobře pobavit.…

Architektura Prahy

Proběhlé akce |

V rámci plnění třetího cílu ,,více příležitostí pro kontakt s pracovním prostředím" se studenti 7. B zúčastnili prezentací semestrálních prací amerických vysokoškolských studentů architektury z North Carolina State University. Své práce orientovali na problematická nebo…

Ukázka mediace v rámci projektu Řád a pořádek

Proběhlé akce |

V rámci projektové výuky právních disciplín školu navštívila dne 11. prosince 2018 Ing. Kateřina Bělková, mediátorka působící také ve Velké Británii, a Mgr. Jan Valoušek, advokát s oprávněním k mediaci. Byli pozvání proto, že celá…

Výlet Historického klubu – po stopách k (ne)svobodě

Proběhlé akce |

Měsíc utekl jako voda a v listopadu proběhla další akce s historickým klubem. Tentokrát s názvem "Po stopách cest k (ne)svobodě". Celá akce započala na Hlavním nádraží, odkud jsme zamířili vlakem do Trutnova. Už začátek…

Filmové zpracování Erbenovy Kytice

Proběhlé akce |

V rámci předmětu Interpretace literárních textů se studenti maturitního ročníku zabývali v měsících říjnu a listopadu poezií, jejím vývojem, žánry, tematickými okruhy či formální výstavbou. Mezi texty, jimž se věnovali, byl vedle Baudelairovy Mršiny či…

Nabídka poznávacího pobytu do Córdoby – jaro 2019

Proběhlé akce |

Kdo: primárně studenti vyšších ročníků 8G a nižších ročníků 4G (věková kategorie 14 - 17 let) Termín: 12. – 19. 5. 2019 Místo pobytu: Córdoba, jih Španělska (a mnoho dalších míst v tomto regionu) Doprava:…

Spolupráce s Japonkou školou v Praze na podzim 2018

Proběhlé akce |

Listopad vdechl do naší školy trochu vzdálené exotiky. Již tradičně ji zprostředkovali japonští učitelé z naší partnerské školy v Řepích. Spolupráce probíhá vždy na podzim – 4 týdny po sobě, jedno dopoledne v týdnu a…

GMVV má novou radu rodičů

Proběhlé akce |

Dne 14. 11. 2018 vznikla na GMVV Rada rodičů. Jedná se o dobrovolné sdružení rodičů, kteří se aktivně zajímají o dění ve škole a jsou ochotni se na činnosti školy podílet. Tento orgán není na…

Testování učebních stylů studentů

Proběhlé akce |

Případné školní neúspěchy mají různé příčiny. Jednou z nich může být preferovaný učební styl žáka. Abychom se totiž mohli něco naučit, jsme závislí na tom, jak naše smysly zprostředkují informace našemu mozku. Většina lidí přednostně…

Umění naživo

Proběhlé akce |

Studenti si v rámci předmětu Dějiny umění vytvořili vlastní exkurzi po pražských barokních památkách, při které se dostali do kontaktu s konkrétními uměleckými díly, nad kterými společně diskutovali. Exkurze byla zakončena v barokním Valdštejnském paláci,…

Karnevalové odpoledne

Proběhlé akce |

Jako každý rok i letos se uskutečnil oblíbený karneval. Studenti prim a sekund nižšího stupně gymnázia přišli v nádherných kostýmech a předvedli dokonalé maskérské umění. Některé nebylo možno ani k poznat. Kromě vyhlašování nejlepších masek…

GMVV na mezinárodním kongresu

Proběhlé akce |

Dnešní absolventi kromě klasického vzdělání potřebují prokázat schopnost adaptovat se na měnící prostředí, týmovost, jazykovou vybavenost, zdravé sebevědomí, globální a lokální povědomí, schopnost aplikovat vědomosti a prosadit se. K dosažení těchto kvalit je potřeba přizpůsobit…

Dramatizace ve výuce humanitních předmětů

Proběhlé akce |

Výuka humanitních předmětů umožňuje pedagogům aplikaci de facto naprosto různorodých metod výuky, které komplexně rozvíjí studentovu osobnost a naplňují výchovně vzdělávací cíle v široké rovině, a to nejen v rovině kognitivní, ale také např. afektivní…

Projekt Okolí mé školy

Proběhlé akce |

V průběhu října se naši primáni poprvé setkali s projektovou výukou, a to konkrétně s projektem Okolí mé školy. Cílem projektu, který se koná každoročně, je seznámit studenty s okolím školy a s charakterem městské…

Výměnný pobyt studentů z partnerské školy v Marktredwitzu

Proběhlé akce |

Ve dnech 15. – 19. 10. 2018 se 23 studentů třetího až osmého ročníku osmiletého gymnázia pod vedením vyučujících německého jazyka zúčastnilo výměnného pobytu v rámci spolupráce s gymnáziem v německém Marktredwitzu. Tato spolupráce trvá…

Beluška

Proběhlé akce |

V rámci primární prevence absolvují již několik let po sobě studenti prvních ročníků program, jehož cílem je informovat společnost o životě lidí se zdravotním omezením. Cílem takovýchto aktivit je prohloubit toleranci a ohleduplnost k zdravotně…

Studentské volby

Proběhlé akce |

Organizace Jeden svět na školách spadající pod Člověka v tísni i tento školní rok vyhlásila Studentské volby. Ty byly zaměřeny na volby do pražského magistrátu. Naše škola se jich zúčastnila, protože je to vhodná příležitost,…

Evropský den jazyků na GMVV

Proběhlé akce |

Dne 2. 10. 2018 proběhl na našem gymnáziu v budově na Stodůlkách Evropský den jazyků. Cílem akce je zábavnou formou zlepšit informovanost studentů o oficiálním Evropském dni jazyků, který každoročně připadá na den 26. září.…

Log in

create an account